10 Haziran 2012 Pazar

"MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA"

20 Ocak 2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
1. "Mükellef Bilgileri Bildirimi" Verme Zorunluluğu olan mükellefler kimlerdir?
Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;
a.Kurumlar vergisi,
b.Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç),zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri vermek zorundadırlar.Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin "Brüt Satışlar/Gayri Safi Hâsılat" alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklardır.
2. Bildirim nereden ve nasıl verilecek?
Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler,https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.
Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin geniş ve örnekli açıklamalara www.gib.gov.tr adresindeki kılavuzdan ulaşılabilecektir.
3. Bildirimin verilme süresi nedir?
Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.
Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.
Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.
4.Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak cezai işlem yapılacaktır.
Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.
5. NACE KODU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Nace kodları ile Maliye Bakanlığının belirlediği vergi kodları aynıdır. İnternet vergi dairesi sisteminden alınan Barkodlu Vergi Levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod, aynı zamanda nace kodudur.
6. İŞYERİ AÇILIŞ TARİHİ KOLAYCA NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İşyerinin açılış tarihini; İnternet vergi dairesi sisteminden alınan Barkodlu Vergi Levhasından öğrenebilirsiniz.

Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 466 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120507-7.htm

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. http://www.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/KDV_TEVKIFAT_YAZI.pdf

29 Mayıs 2012 Salı

4/B prim tahsilatları sistemi hakkında duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSİP on-line tahsilat sisteminden gerçekleştirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

28 Mayıs 2012 Pazartesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSİP on-line tahsilat sisteminden gerçekleştirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

23 Mayıs 2012 Çarşamba

6111 Sayılı Kanun Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/02/2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük mali yapılandırması olan söz konusu Kanun ile;
1.Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
2.Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
3.İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
4.Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
5.İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
6.Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
7.Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
8.Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi
imkanı getirilmiştir.